Dotacja na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

OPIS PROJEKTU

Dotacja na kapitał obrotowy dla JU: Sp z o.o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa JU: sp. z o.o.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa JU: sp. z o.o. w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100). Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100). Instytucja Pośrednicząca przyznała JU: sp. z o.o. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100).